Sąlygos

.

 
1.    Sutartyje vartojami terminai

1.1    Įmonė – Eden Springs Lietuva, UAB, įm. k. 211638230, Savanorių pr. 174A, Vilniaus  LT-03153
1.2    Klientas – asmuo (fizinis ar juridinis), su kuriuo Įmonė sudaro Prekių pristatymo ir/arba Inventoriaus nuomos sutartį ir kuris minimas šios sutarties Bendrosiose nuostatose;
1.3    Bendrosios nuostatos – pirmasis Sutarties puslapis, nustatantis Sutarties tipą, Kliento ir Įmonės turtą, pristatymo adresą, kiekį, kainą, nuolaidas, planuojamą suvartojimo kiekį, darbo valandas, kontaktinius duomenis, dokumentų pasirašymo teisę turinčius asmenis, nuomojamą Inventorių, mokėjimo terminus;
1.4    Inventorius – Įmonei priklausanti įranga, kuri nuomojama arba paskolinama Klientui, kad jis galėtų naudoti Prekes; Inventorius yra išvardytas šios sutarties Bendrosiose nuostatose;
1.5    Prekės – Įmonės platinami produktai, kuriuos ji parduoda ir/arba pristato Klientui; Prekės yra išvardytos šios sutarties Bendrosiose nuostatose;
1.6    Paslaugos – Įmonės teikiamos paslaugos, kurias sudaro Prekių pristatymas ir Inventoriaus įdiegimas, išmontavimas, gabenimas, remontas, techninė ir prevencinė priežiūra;
1.7    Kliento atstovas – Įmonės įgaliotas asmuo (darbuotojas), kuris suteikia visą reikalingą informaciją apie Sutarties vykdymą; Kliento atstovas yra nurodytas šios sutarties Bendrosiose nuostatose;
1.8    Pristatymo adresas – Kliento adresas, kurį Klientas nurodo kaip Prekių ir Paslaugų pristatymo adresą;
1.9    Prekių ir Paslaugų kaina – standartinė Prekių pardavimo/pristatymo kaina, nurodyta šios sutarties Bendrosiose nuostatose;
1.10    Prekių ir Paslaugų nuolaida – nuolaida, suteikiama Klientui kaip standartinės kainos procentas, paremta Prekių mėnesiniu suvartojimu, kuris planuojamas ir dėl kurio susitarta Bendrosiose nuostatose;
1.11    Užstatas – mokėjimas, kurį Klientas padaro Įmonei, kai priima Inventorių naudoti, ir kuris yra grąžinamas, kai Klientas grąžina Inventorių pagal šios sutarties Bendrąsias nuostatas;
1.12    Pristatymo lapas – perdavimo aktas, kurį pasirašo Šalys perduodamos/priimdamos Inventorių ir kiekvieną kartą, kai Klientas gauna Prekes ir Paslaugas iš Įmonės;
1.13    Grąžinimo lapas – perdavimo aktas, kurį pasirašo Šalys, kai Inventorius grąžinamas Įmonei;
1.14    Inventoriaus naudojimo taisyklės – gamintojo išduota instrukcija, nurodanti įrangos saugaus naudojimo taisykles;
1.15    Įmonės kainoraštis – Įmonės nurodytos standartinės Prekių kainos, kurios gali skirtis nuo šioje sutartyje nurodytų kainų ir gali būti kitokios pasirašant šią sutartį;
1.16    Minimalus Prekių kiekis – minimalus Prekių skaičius, kurį Klientas privalo užsakyti kiekvieną mėnesį pagal šios sutarties Bendrąsias nuostatas;
1.17    Pristatymo intervalas – tai intervalas, nustatantis, kaip dažnai bus pristatomos Prekės; jis priklauso nuo pristatymo adreso ir pristatomų Prekių kiekio.
1.18    Vienkartinė pakuotė – tai stiklinė, metalinė ar plastmasinė geriamojo vandens, natūralaus mineralinio vandens ir (ar) šaltinio vandens tara, kurios talpa didesnė negu viena dešimtoji litro, bet mažesnė negu trys litrai.

2.    Sutarties objektas

2.1    Įmonė teikia Klientui maisto produktų (Prekių) pardavimo ir pristatymo paslaugas.
2.2    Įmonė perduoda, o Klientas priima naudoti butelius, stovus ar bet kokį kitą Inventorių, reikalingą paslaugoms naudoti. Paslaugų kokybę ir tipus nustato šios sutarties Bendrosios nuostatos.
2.3    Įmonė išnuomoja, o Klientas priima nuomai Inventorių, kuris nustatytas šios sutarties Bendrosiose nuostatose. 
2.4    Įmonė teikia Klientui karštų gėrimų ruošimo medžiagų (Prekių) pardavimo ir pristatymo paslaugas.
2.5    Įmonė įdiegia Inventorių, vykdo prijungimo paslaugas, pakeičia jį ir atlieka jo prevencinę priežiūrą pagal šios sutarties Specialiąsias sąlygas.
3.    Įmonės teisės ir pareigos
3.1    Įmonė, atstovaujama jos atstovo, pristato Inventorių į Kliento nurodytas patalpas, pateikia Klientui Inventoriaus naudojimo taisykles ir rašytines naudojimo instrukcijas.
3.2    Įmonė užtikrina ir garantuoja, kad Prekių kokybė atitinka saugos sveikatai reikalavimus. 
3.3    Lietuvos Respublikos įstatymus ir reglamentus, bet tik jeigu originali pakuotė nėra pažeista ir jeigu atsižvelgiama į laikymo sąlygas ir galiojimo datas. Priešingu atveju Įmonė nėra atsakinga už Prekių kokybę. Juridiniams asmenims nuomojamo ar paskolinto Inventoriaus garantijos laikotarpis nustatomas vieniems metams.
3.4    Įmonė užtikrina, kad Prekės bus pristatytos Klientui pagal pristatymo tvarkaraštį, dėl kurio Šalys susitaria, arba pagal Kliento užsakymą nemokamu telefonu 8 800 20006 ar elektroniškai pateikiamą užsakymą Įmonės tinklalapyje http://www.edensprings.lt/produktai/ kainomis, kurios nurodytos šios sutarties Bendrosiose nuostatose. Pristatymo data nustatoma pristatymo tvarkaraštyje, kuris gali būti pakeistas informuojant Klientą iš anksto. Pristatymo intervalas gali būti pakeistas informuojant Klientą prieš mėnesį.
3.5    Inventorius nugabenamas Klientui ir pasirašomas Pristatymo lapas. 
3.6    Įmonė pristato Prekes į nurodytą vietą nurodytu laiku. Jeigu Kliento nėra nurodytoje vietoje nurodytu laiku, Prekių pristatymas atidedamas datai, dėl kurios Šalys susitaria. Šiuo atveju Klientas padengia visas Įmonei kylančias pristatymo išlaidas pagal Įmonės kainoraštį.
3.7    Įmonė pasilieka teisę vienašališkai nustatyti ir/ar pakeisti pristatymo tvarkaraščius ir pristatymo regionus, informuodama Klientą apie pakeitimus prieš vieną mėnesį, pateikdama mėnesinės sąskaitos ataskaitą arba nusiųsdama Klientui laišką į nurodytą sąskaitų gavimo adresą arba įdedama informaciją Įmonės interneto svetainėje arba telefonu, arba nusiunčiant Klientui SMS žinutę.
3.8    Šalys susitaria, kad Įmonė taiko Prekių pristatymo mokestį. 
3.9    Šalys susitaria, kad Įmonė gali atlikti skubų Prekių pristatymą pagal Kliento užsakymą, pristatydama Prekes tą dieną, kurią pateikiamas užsakymas. Tokiu atveju pristatymas atliekamas tik Įmonės filialų ribose ir tik tais atvejais, kai Klientas vienu metu užsisako ne mažesnį nei Minimalų Prekių kiekį. Skubaus, trijų valandų laikotarpį, pristatymo kaina 3,00 Eur +PVM.
3.10    Įmonė užtikrina ir garantuoja, kad Inventorius techniškai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir reglamentus. Radus gamybinį defektą, Inventorius pataisomas arba pakeičiamas kitu, o dėl to kilusias gabenimo išlaidas padengia Įmonė. Jeigu defektas kyla dėl Inventoriaus netinkamo naudojimo ar laikymo, tai jo pakeitimo, taisymo ir susijusias transporto išlaidas padengia Klientas pagal Įmonės kainoraštį.
3.11    Įmonė turi teisę pakeisti Prekių ir Paslaugų kainas, nurodytas Bendrosiose nuostatose, pranešdama Klientui prieš vieną mėnesį, pateikdama mėnesinės sąskaitos ataskaitą arba nusiųsdama laišką į nurodytą Kliento sąskaitų gavimo adresą.
3.12    Įmonė turi teisę parinkti Inventoriaus vizualinį dizainą pagal Įmonės rinkodaros politiką.

4.    Kliento teisės ir pareigos

4.1    Pasirašydamas Sutartį, Klientas patvirtina, kad susipažino su Inventoriaus naudojimo taisyklėmis ir Prekių laikymo ir naudojimo sąlygomis ir įsipareigoja nekelti jokių priekaištų Įmonei dėl defektų, kurie kiltų dėl bet kokio netinkamo Inventoriaus naudojimo ir/ar netinkamo Prekių laikymo ir naudojimo.
4.2    Klientas įgauna teisę naudoti Inventorių. Klientas įsipareigoja negabenti Inventoriaus tretiems asmenims ir neperkelti Inventoriaus į kitą vietą, to iš anksto nesuderinus su Įmone. Klientas įsipareigoja Inventoriaus nepernuomoti.
4.3    Įmonė pasilieka nuosavybės teises į Inventorių visą Sutarties galiojimo laiką, o Klientas privalo grąžinti Inventorių Sutarčiai pasibaigus. Grąžintos Prekės turi būti tos pačios būklės, kokios buvo Klientui gavus, atsižvelgiant į įprastą nusidėvėjimą.
4.4    Klientas įsipareigoja laiku sumokėti už gautas Paslaugas ir Prekes (Inventoriaus nuoma, vandens buteliai, vandens ir/ar karštų gėrimų pristatymas) pagal Sutartyje nurodytas procedūras ir terminus, taip pat apmokėti teisės aktų nustatyto dydžio užstatą už kiekvieną Vienkartinę pakuotę, kurioje yra Prekė. Negavęs sąskaitos, Klientas privalo informuoti Klientų aptarnavimo skyrių telefonu 8 800 20006 arba el. paštu: info@lt.edensprings.com.
4.5    Klientas sutinka skubiai pranešti Įmonei apie jo veiklos sustabdymą, likvidaciją ir/ar nemokumą, taip pat apie jo turto pokyčius, įskaitant pristatymo adreso pakeitimą.
4.6    Pasirašydamas sutartį, Klientas Bendrovei ir jos bendradarbiavimo partneriams suteikia leidimą naudoti Kliento asmens duomenis apimtimi, kuri būtina šios sutarties nuostatų vykdymui, įskaitant ir šias nuostatas: (apie savo sutikimą langelyje pažymėkite varnele):
    4.6.1 Bendrovė renka, naudoja, saugo ir trina Kliento asmens duomenis, kad užtikrintų Paslaugų teikimą, t. y. produktų pristatymą nurodytais adresais ir laiku, sąskaitų  pateikimą ir išsiuntimą nurodytais el. pašto ar pašto adresais, taip pat vykdytų apmokėjimo kontrolę Sutarties veikimo metu ir / ar iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo ir pagal LR įstatymuose nustatytus buhalterijos dokumentų saugojimo terminus.
Taip        Ne

    Bendrovė, esant būtinybei, informavusi apie tai Klientą ir su juo tai suderinusi, gali perduoti Kliento duomenis minėtaisiais duomenų tvarkymo tikslais RAB (ribotos atsakomybės bendrovė) „Eden Springs Lithuania“ bendradarbiavimo partneriams, užtikrindama, kad tvarkant duomenis bus laikomasi Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų. 
Taip        Ne 

4.6.2.    Visi Kliento pokalbiai su Klientų aptarnavimo centru gali būti įrašyti, o Bendrovė garantuoja šių įrašų konfidencialumą.
Taip        Ne 

4.6.3    Bendrovė gali naudoti Kliento asmens duomenis rinkodaros tikslais, apie tai iš anksto informavusi Klientą ir su juo tai suderinusi.
Taip    Ne    

4.6.4    Klientas pats (-i) perdavė savo asmens duomenis disponuoti minėtajai įmonei. Klientas informuotas (-a), kad jis bet kuriuo metu turi teisę reikalauti atnaujinti savo duomenis, informacijos apie savo duomenų naudojimą, be to, atšaukti pateiktą savo sutikimą ir pareikalauti ištrinti duomenis, tokį prašymą pateikiant el. paštu info@lt.edensprings.com, tel. 8 800 2006, personalo skyriaus direktoriui ar vykdomajam direktoriui.

5.    Prekių ir Paslaugų kainos, mokėjimo terminai ir atsiskaitymo priemonės

5.1    Prekių ir Paslaugų kainas ir nuolaidas nustato šios sutarties Bendrosios nuostatos. Nuolaida taikoma atsižvelgiant į Prekių suvartojimo kiekį per mėnesį. Pasikeitus mėnesiniam Prekių suvartojimo kiekiui, Įmonė turi teisę apžvelgti ir pakeisti Klientui teikiamą nuolaidą, pranešdama Klientui prieš vieną mėnesį. Prekių ir Paslaugų kainos taikomos pagal galiojantį Įmonės kainoraštį ir Kliento nuolaidą, jeigu ji taikoma. Visas kainoraštis prieinamas susisiekus su Klientų aptarnavimo skyriumi telefonu 8 800 20006 arba el. paštu: info@lt.edensprings.com.
5.2    Įmonė pasilieka teisę, bet neprivalo išskaičiuoti iš Kliento Užstato tam tikrą sumą (pagal galiojantį Įmonės kainoraštį) už talpas ir/ar Inventorių. Užstatas gali būti panaudotas dalinai ar visiškai padengti Įmonės patirtus nuostolius ir atlikti mokėjimus nutraukus Sutartį.
5.3    Žaliavų (prekės ir produktai) kainai padidėjus 5 proc. ar daugiau, įmonė prekių kainą perskaičiuoja pagal naują žaliavų kainą. Kliento pareiga yra mokėti perskaičiuotą kainą.
5.4     Sąskaita apmokama per 14 kalendorinių dienų nuo išrašymo datos, atsiunčiant ją elektroninėmis priemonėmis. Mokėjimas laikomas atliktu tada, kai pinigai įskaitomi į Įmonės banko sąskaitą. Klientui nesutikus gauti sąskaitą eletroninėmis priemonėmis ir siunčiant popierinį variantą, skaičiuojamas 1,16 Eur +PVM pašto mokestis.
5.5    Jeigu Klientas vėluoja sumokėti sąskaitą pagal terminą, Įmonė turi teisę pareikalauti sumokėti 0,02 (dviejų dešimtųjų) procento netesybas nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
5.6    Jeigu Klientas vėluoja sumokėti ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų, Įmonė turi teisę stabdyti Prekių tiekimą be išankstinio įspėjimo ir/ar kreiptis į skolų išieškojimo bendroves ir suteikti joms reikiamus duomenis apie Klientą, duodama išankstinį įspėjimą.
5.7    Jeigu pridėtinės vertės mokestis pakeičiamas pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas, Įmonė pasilieka teisę vienašališkai pakeisti kainas ta dalimi, kuri atsiranda dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifo padidėjimo ar pamažėjimo.
6.    Sutarties galiojimas, pratęsimas ir nutraukimas
6.1    Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir baigia galioti po 24 (dvidešimt keturių) mėnesių. Jeigu nė viena Šalis nenutraukia Sutarties raštu per 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties pabaigos, ji automatiškai pratęsiama dar kiekvieniems 12 (dvylika) mėnesių pagal galiojančias sąlygas. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį raštu pranešęs apie tai Įmonei prieš 30 (trisdešimt) dienų. 
6.2    Įmonė pasilieka teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėdama Klientą raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų, jeigu Klientas: pakartotinai vėluoja sumokėti sąskaitą; nutraukia savo veiklą arba paskelbia nemokumą; neužsisako Prekių daugiau kaip 2 mėnesius, sistemingai gadina Inventorių, įrangoje naudoja Prekes, kurios nėra tiekiamos Įmonės, nesutinka su kainų ir nuolaidų pakeitimais, pateikia neteisingą informaciją ir/ar yra įtarimų dėl Kliento neteisėtos veiklos.
6.3    Kad ir kokia būtų Sutarties pabaigos priežastis, Klientas privalo atsiskaityti su Įmone pagal Sutartį ir sąskaitas, kurios išrašytos per 3 (tris) dienas nuo Sutarties pabaigos dienos, ir perduoti Įmonei Inventorių visiškai techniškai ir vizualiai tvarkingą. Maisto produktai atgal nepriimami, o už juos sumokėti pinigai negrąžinami. Šalys susitaria dėl Inventoriaus grąžinimo laiko. Inventorius laikomas Įmonei grąžintu, kai teisėti Šalių atstovai pasirašo Grąžinimo lapą, kuris laikomas perdavimo aktu.

7.    Šalių atsakomybė

7.1    Klientas prisiima visą atsakomybę už nuostolius, kilusius dėl Kliento kaltės dėl neteisingo Inventoriaus operavimo, taip pat už Inventoriaus vagystę ir/ar dalinį ar visišką Inventoriaus sugadinimą. Jeigu Inventorius pažeidžiamas tiek, kad tampa nebeįmanoma juo operuoti, Klientas privalo padengti Įmonei visus nuostolius pagal galiojantį kainoraštį. Padengus nuostolius, sugadintas Inventorius tampa Kliento nuosavybe. Klientas įsipareigoja naudoti Inventorių tik pagal numatytą paskirtį. Draudžiama naudoti talpas kitiems skystiems produktams laikyti ir vartoti kitų tiekėjų produktus su Įmonės Inventoriumi. Priešingu atveju Įmonė turi teisę pritaikyti 50 Eur netesybas ir išrašyti sąskaitą už prevencinę priežiūrą ir Inventoriaus taisymo išlaidas. Klientas nedelsdamas praneša Įmonei apie Inventoriaus pažeidimus ir/ar naudojimo trukdžius.
7.2    Pasirašydamas Sutartį, Klientas leidžia Įmonei ir jos partneriams naudoti Kliento asmeninius duomenis tiek, kiek reikia užtikrinti Sutarties sąlygoms, taip pat siųsti Klientui informaciją, susijusią su Įmonės produktais ar paslaugomis el. paštu, SMS žinutėmis ar paštu. Klientas sutinka, kad visi ginčai su Įmonės Klientų aptarnavimų centru gali būti įrašyti. Įmonė garantuoja tokių įrašų konfidencialumą. Klientas sutinka, kad jo vardas gali būti panaudotas rinkodaros tikslams, iš anksto dėl to susitarus.
7.3    Jeigu Sutartį pasirašo juridinio asmens atstovas, kuris nėra Kliento valdybos narys, Klientas privalo prie Sutarties pridėti dokumento, įrodančio šiam asmeniui suteiktą galią, tinkamą originalą (šis Sutarties priedas taikomas tik juridiniams asmenims).

8.    Nenugalimoji jėga (Force Majeure)

8.1    Šalys neprivalo vykdyti Sutarties įsipareigojimų, jeigu atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybės (audra, potvynis, žemės drebėjimas, gaisras, karas, automobilio avarija, įvykusi Įmonės atstovui atliekant Sutarties įsipareigojimus), nacionaliniai ir vietiniai įstatymai ir sprendimai, priimti kompetentingų institucijų, kurie padaro neįmanoma Šalims įvykdyti Sutarties įsipareigojimus ir kurių nebuvo galima protingai išvengti, pavyzdžiui, aktas, išduotas kompetentingos institucijos, nustatantis, kad patekimas į Vilniaus senamiestį ar miesto centrą yra visiškai draudžiamas tam tikru laikotarpiu (nepaisant leidimų).

9. Baigiamosios nuostatos

9.1    Bet koks ginčas, nesutarimas ar pretenzija, kylantys iš šios Sutarties ir susiję su ja ir jos pažeidimu, nutraukimu ir/ar galiojimu, bus sprendžiami derybomis. Jeigu Šalys nesusitaria derybomis, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir reglamentus.

9.2    Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi Šalys.
9.3    Sutartis sudaroma iš 5 (penkių) puslapių su tokia pačia juridine galia ir dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai, lietuvių  kalba.